Ruim vier jaar na de brand is de kerk weer open en is veel van de schade hersteld. Maar de kerk is nog niet af.  Hieronder geven we de verwachting weer wat er allemaal dient te gebeuren en wat in de komende jaren verwacht kan worden.

1. Wandschilderingen rond het hoofdaltaar

De wandschilderingen (behang) rond het hoofdaltaar zijn afgenomen. Onderzocht wordt of herstel mogelijk is, of dat er kopieën worden teruggeplaatst. Hierover loopt nog overleg met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

2. Afwerken schilderingen op pilaren en gewelven

Bij de vorige restauratie hebben vrijwilligers op pilaren en gewelven de originele Cuyperskleuren teruggebracht.  Na de brand zijn deze door vochtwerking vrijwel volledig verloren gegaan.  De huidige restauratie voorziet in het terugbrengen van deze decoraties. Uitvoering wacht op het drogen van de stenen. Dat kan nog geruime tijd duren.

3. Afwerken muren

Toen vrijwilligers de oude latexverflagen van de muren staken, kwamen daar – zwaar beschadigde-  originele Cuypersschilderingen tevoorschijn. Restaureren van deze originele schilderingen kost veel extra geld.  Via de Stichting Vrienden loopt hiervoor een fondswervingsactie. Uitvoering zal worden gefaseerd en is afhankelijk van de snelheid van het drogen van de kerk.

4. Luminarium

De gezichtsbepalende originele Cuyperskroonluchter  in het midden van de kerk wordt momenteel gerestaureerd en teruggebracht naar de originele kleuren en het originele bladgoud. De restauratie is mogelijk geworden door subsidies en enkele particuliere sponsors. Terugplaatsen is voorzien in het voorjaar van 2023.

5. Sacramentskapel

Uit de opstelling van de banken kunt u zien dat er in de linkerzijbeuk een aparte kapel is gepland, met een eigen altaar (over te nemen uit de Werenfriduskerk in Workum). De glazen scheidingswand wordt in de 1e helft van 2023 geplaatst. Daarna zal de sacramentskapel worden ingericht en worden gebruikt voor kleine – doordeweekse vieringen.

Hoofdaltaar uit Workum komt in de sacramentskapel te staan.

6. Overname  interieur onderdelen uit de Werenfriduskerk in Workum

Voor in de kerk en in de sacramentskapel is ruimte gereserveerd voor het plaatsen van het hoofaltaar, het Maria-altaar en het Jozefaltaar uit de te sluiten Werenfriduskerk in Workum. De overdracht  van deze onderdelen is vertraagd door het uitlopen van vergunningsverleningen in Workum. Hetzelfde geldt voor een aantal heiligenbeelden, de preekstoel en de doopvont. Verwacht wordt dat deze delen van het interieur in de loop van 2023 kunnen worden geplaatst. 

Ondertussen loopt de fondswervingsactie om deze meerkosten te betalen nog gestaag door.

7. Herdenkingsramen

In het linker en in het rechtertransept komen eigentijdse glas-in lood- ramen. In de beeltenissen zijn verwijzingen aangebracht naar de locaties die samen de RK Parochie Amstelland vormen: Augustinus, Urbanus Ouderkerk , Urbanus  Bovenkerk, Titus Brandsma en de Goede Herder. In het andere raam een Phoenix , die uit het vuur oprijst en de Heilige Geest.

8. Torendeuren achter in de kerk

De huidige deuren worden vervangen door houten deuren in de stijl van Cuypers. Deze worden begin 2023 geplaatst.

9. Orgel

Het oude Anneessensorgel is door de brand en vochtwerking onherstelbaar beschadigd. In de plaats daarvan komt in 2023/2024 het Adema-orgel uit de Werenfriduskerk in Workum. Daarmee krijgt de parochie een klassiek kerkorgel, gebouwd in 1885,  terug.

Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus - Jules Anneessens orgel 2018
Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus – Jules Anneessens orgel 2018

10. Ontmoetingsruimte

Dit najaar is gestart met de bouw van een ontmoetingsruimte naast de kerk. In het linkertransept is goed te zien waar deze ruimte aan gaat sluiten op de kerk. Medio 2023 wordt de oplevering verwacht.

11. Kruisweg

De 14 kruiswegstaties van de Haarlemse kunstenaar Frans Loots zijn door de brand in 2018 zwaar beschadigd. De Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus heeft zich direct na de brand over de kruisweg ontfermd. Zodra het veilig kon, zijn de staties en de tussenliggende prefiguraties uit de kerk gehaald en veilig opgeslagen.
De Stichting Vrienden heeft inmiddels vrijwel alle benodigde middelen voor de restauratie binnen gehaald. Alleen voor de laatste statie worden nog middelen gezocht. Zie hiervoor de sponsorobjecten.
De restauratie is in handen van het restauratie-atelier van Jazzy de Groot. Zes van de veertien staties zijn klaar, evenals de tussen de staties geplaatste pre-figuraties. De originele omlijstingen zijn door vrijwilligers schoongemaakt en teruggeplaatst.
De foto’s in de kerk geven aan welke statie op welke plek terugkomt. Zodra het klimaat (vocht) in de kerk is gestabiliseerd, worden de eerste staties en de prefiguraties teruggeplaatst. De resterende staties volgen in de loop van 2023 en 2024.

Tot slot

De restauratie van de kerk is mede mogelijk gemaakt door het werk van vele vrijwilligers, door  subsidies en door  heel veel giften van particulieren.  Ook dat werk is nog niet af.

Uw financiële bijdragen zijn welkom onder vermelding van gift herbouw, en evt het object dat u wilt sponsoren. De rekeningen daarvoor zijn:

Stichting Vrienden
NL76 RABO 0302 3505 00

RK Parochie Amstelland
NL 39ABNA 0554 0448 46

Wilt u als vrijwilliger bijdragen aan het onderhoud van de kerk, stuur dan een email naar: secretariaat@urbanusbovenkerk.nl.

RK Parochie Amstelland en Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus